«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Valsts drošība, tautas izdzīvošana un uzplaukums ir pirmām kārtām atkarīgi no kultūras, zinātnes, izglītības, patriotisma. LSDSP iestājas par kristīgajām vērtībām, kuras tagad ir atzītas arī Latvijas Satversmē.

Valsts politikai jāgarantē latviešu un lībiešu tautu izdzīvošana un uzplaukums, viņu kultūras nostiprināšana, visu tautību Latvijas iedzīvotāju etnisko kultūras vērtību izkopšana. LSDSP ir jāveido sava neatkarīga, kreisa politika, izmantojot savas 111 gadu ilgās darbības tradīcijas, Raiņa mantojumu. LSDSP joprojām ir strādnieku partija. LSDSP noraida liberālo politiku, iestājas pret Stambulas konvenciju, pret brīvā tirgus un naudas varu, pret alkatību un bezatbildību, kas iznīcina latviešu tautu. ES izglītības un kultūras politiku un ES sadarbību ar Latviju (ņemot vērā “Brexit”, D.Trampa ievēlēšanu un politisko polarizāciju ES iekšienē) jāvērtē kritiski, no Latvijas drošības un attīstības interešu pozīcijām, nepakļaujoties liberālismam un labējo partiju diktātam.

Valstij jārūpējas par visiem saviem iedzīvotājiem, par ģimenēm un bērniem, pirmkārt nodrošinot veselību un izglītību, tādēļ LSDSP atbalsta pedagogu un medicīnas darbinieku taisnīgās sociālās prasības. Pedagogu alga nedrīkst būt mazāka par vidējo valstī. Prasības un standarti izglītībai un pedagogiem jāveido pārdomāti, ar plašas atklātas apspriešanas palīdzību, ievērojot patriotisma, lojalitātes un tikumības prasības. Jāizdala Latvijas vēstures un ētikas mācīšanu kā nozīmīgas patriotiskās audzināšanas daļas. Latvijā jānodrošina valsts apmaksātas studijas latviešu valodā visiem studentiem. Skolās jānodrošina brīvpusdienas.

Zinātne un studijas augstskolās valstij stratēģiski jāsasaista ar inovāciju un ražošanas attīstību Latvijā. Jāpalielina pašvaldību pilnvaras un loma ražošanas organizēšanā. Jāaizsargā un jāatbalsta vietējie ražotāji, nodrošinot sociālo infrastruktūru, sakarus, transportu, labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, ieskaitot amatniecību un ģimenes uzņēmumus.

Jānodrošina enerģētiskās politikas dažādošana, liekot uzsvaru uz enerģijas taupīšanu un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu. Jāpiedalās pētījumos par nākotnes enerģētiku, ieskaitot atomu kodolu sintēzes un dalīšanās izmantošanas perspektīvu pētīšanu (jo sevišķi svarīgi būtu piedalīties kodolu (ūdeņraža) sintēzes un torija reaktoru pētījumos). LSDSP iestājas par Latvijas lauku vienmērīgu attīstību, veidojot daudzveidīgas ražošanas iespējas visās pašvaldībās, stabilizējot skolu tīklu, nodrošinot lauku iedzīvotajiem visus nepieciešamos pakalpojumus, ieskaitot veselības aprūpi, kultūru, izglītību.

LSDSP iestājas pret nepārdomātām, sasteigtām teritoriālām reformām, aicina palielināt pašvaldību pilnvaras tautsaimniecības organizēšanā. Jāatbalsta krājaizdevu sabiedrību un kooperatīvu veidošanos un darbību. Latvijas Banka jāpakļauj valdībai, jāveido valsts kontrolē esošu banku sistēma un organizāciju sistēma, kura atbalsta un stimulē vietējo ražošanu un inovāciju.

Visiem valsts iedzīvotājiem, ieskaitot pensionārus, jānodrošina cilvēka cienīgu dzīvi un ienākumus, kas nav mazāki par iztikas minimumu. Īpašs atbalsts jānodrošina daudzbērnu ģimenēm.

Visi valsts iedzīvotāji ar pašvaldību, nevalstisko organizāciju, kultūras biedrību palīdzību jāiesaista rūpēs par savu valsti, par savu drošību un labklājību. Valsts aizsardzībā uzsvaru jāliek uz tautas patriotismu, kultūru un izglītību, balstoties uz zemessardzes un profesionālās armijas efektīvu sadarbību.

Rīgā, 10.12.2016. (Apstiprināta LSDSP valdes sēdē 08.07.2017.)