«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Esam pārliecināti, ka ģimene ir stipras sabiedrības pamats, tāpēc mūsu komandas mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu novada attīstību, kas nodrošinātu cilvēkiem kvalitatīvu dzīves telpu -ģimenisku un sakoptu vidi, kvalitatīvu izglītību, brīva laika pavadīšanas iespējas un drošību. Novada attīstībai jābūt balstītai uz izglītotiem, strādīgiem un atbildīgiem cilvēkiem, kuri uzticas savai pašvaldībai. Mēs būsim reāli savos solījumos, apzinoties novada finansiālas iespējas. Mēs orientējamies uz vienmērīgu novada attīstību, atbalstot vispārcilvēcisko un garīgo vērtību saglabāšanu, sabiedrības saliedēšanu un iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšanu. Mūsu uzdevums ir veicināt ekonomisko attīstību, pašvaldības darbā nodrošinot pēctecību, atklātību, godīgu un taisnīgu attieksmi pret novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

IZGLĪTĪBA UN SPORTS Izglītota jaunā paaudze ir jebkuras pašvaldības un valsts nākotne. Nodrošināsim mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi skolas un pirmsskolas izglītības iestādēs. Turpināsim atbalstīt ikvienu ģimeni, kuras bērns mācīsies novada skolās, nodrošinot brīvpusdienas visiem novada izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem. Atbalstīsim novada sporta skolas un nodrošināsim ar materiāltehnisko bāzi, jo sports ir veselības avots. Popularizēsim sporta lomu jauniešu vidū, atbalstīsim sporta laukumu rekonstrukcijas un iekārtošanu tā, lai jauniešiem būtu iespēja sportot drošā vidē. Saglabāsim optimālu izglītības iestāžu skaitu, lai varētu iegūt izglītību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Atbalstīsim pasākumus bērniem ar īpašām vajadzībām, nodrošināsim integrēšanas iespējas mācību iestādēs, labiekārtosim mācību vidi bērniem ar īpašām vajadzībām.

UZŅĒMĒJDARBĪBA Izvērtējot vietējo uzņēmēju vajadzības, sniegsim atbalstu to konkurētspējas paaugstināšanai. Atbalstīsim visa veida konkursus uzņēmējdarbības uzsākšanai novadā, kā arī visa veida uzņēmējdarbību, kas orientēta uz jaunu darba vietu izveidošanu un finanšu pienesumu pašvaldības budžetā. Īpašu vērību veltīsim novada vienmērīgas attīstības un investīciju jautājumiem, ieskaitot ES fondu aktīvu izmantošanu. Atbalstīsim vēlmi nodarboties ar bioloģisko un netradicionālo lauksaimniecību un turpināsim attīstīt lauku tūrismu. Iestāsimies par pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai un attīstībai vajadzīgo finanšu līdzekļu optimālu iedalīšanu un izlietošanu.

KULTŪRA UN RELIĢIJA Izkopsim kultūras tradīcijas, atbalstīsim pašdarbības kolektīvus un senioru aktivitātes. Godināsim novada iedzīvotājus, kuri sasnieguši 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gadu vecumu. Materiāli atbalstīsim tradicionālas reliģiskās konfesijas novadā un respektēsim katra novada iedzīvotāja nacionālo pašapziņu un piederību tradicionālajām reliģiskām konfesijām.

VIDES LABIEKĀRTOŠANA Vislielākās pūles veltīsim lauku ceļu, ceļmalu, ielu, daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanas jautājuma risināšanai, piesaistot arī Eiropas Savienības projektu finansējumu. Ziemā organizēsim regulāru ceļu, ielu tīrīšanu. Labiekārtosim un kopsim novada kapsētas.

PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE UN KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU Regulāri organizēsim iedzīvotāju sapulces, sniedzot atskaites par paveikto un uzklausot idejas un ierosinājumus turpmākajiem darbiem. Nodrošināsim caurskatāmību pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumā. Aicināsim iedzīvotājus un konsultatīvās padomes aktīvi iesaistīties novada darbībā un sakārtot vidi, kura dzīvojam. Mēs visi esam atbildīgi par novada attīstību. Atbalstīsim administratīvās komisijas darbu. Drošības paaugstināšanas nolūkos veicināsim video novērošanas iekārtu ierīkošanu publiskās vietās un pie izglītības iestādēm visa novada teritorija. iestāsimies par Latvijas tradicionālās kultūrvides saglabāšanu. Sadarbosimies ar arodbiedrībām, nevalstiskajām organizācijām un biedrībām sociālekonomisko, darba tiesisko un daba ņēmēju labklājības sfērā.

KOPĀ MUMS IZDOSIES!