«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Vienlīdzīgas iespējas ikvienam dzīvot drošā, pārtikušā, zaļā, saliedētā un brīvā Latvijā. Iegūt kvalitatīvu izglītību, strādāt, veidot dabisku ģimeni un pavadīt mierīgas, materiāli nodrošinātas vecumdienas.
Valsts drošība
•    Rosināsim aizsardzības budžeta palielinājumu vismaz 2.7% no IKP.
•    Aizstāvēsim valsts intereses ES un starptautiskajās organizācijās.
•    Atbalstīsim Ukrainas uzņemšanu ES un tādu starptautisku kārtību, kas nepieļauj iespēju Krievijai atgriezties pie imperiālistiskās politikas.
•    Nodrošināsim efektīvu Latvijas iekšlietu sistēmas darbu, piemērotus darba apstākļus, taisnīgu atalgojumu.
•    Iestāsimies par finanšu piešķīrumu ES ārējās robežas militārajai stiprināšanai no ES kopējā budžeta.
•    Veicināsim iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajos un politiskajos procesos. Atjaunosim valdības sadarbību ar NVO. Atjaunosim mediju neatkarību.
•    Stiprināsim saikni ar ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem.
•    Pārtrauksim izpildvaras ietekmi uz tiesu varu.
•    Stiprināsim cīņu ar korupciju.
Enerģētiskā drošība
•    Veicināsim valsts enerģētisko neatkarību.
•    Atbalstīsim mājsaimniecības, kompensējot energoresursu cenu kāpumu. Sekmēsim atjaunojamo energoresursu plašāku izmantošanu un ES zaļā kursa attīstību nākotnē, uzsākot attīstības projektus.
•    Attīstīsim energoefektivitātes programmas daudzdzīvokļu un privātmājām.
Sociālā drošība
•    Paplašināsim atbalstu ģimenēm ar bērniem.
•    Atbilstoši faktiskajai gada inflācijai, uzsāksim indeksēt pensijas divas reizes gadā.
•    Nodrošināsim senioriem piemaksu par darba stāžu līdz 1996.gadam.
•    Ik gadu paaugstināsim minimālās pensijas, garantēto minimālo ienākumu un dzīvokļu pabalstus.
•    Ik gadu rudenī, senioriem ar zemiem ienākumiem un personām ar invaliditāti, bērniem ar retām slimībām nodrošināsim vienreizēju pabalstu 240 eiro apmērā.
•    Iestāsimies par otrā pensiju līmeņa uzkrājumu ieguldīšanu Latvijas tautsaimniecībā.
•    Veidosim iedzīvotājiem taisnīgu nekustamā īpašuma nodokļa politiku.
•    Nodrošināsim veselības aprūpes darbinieku atalgojuma pieaugumu atbilstoši Veselības aprūpes finansēšanas likumā noteiktajam.
•    Panāksim veselības nozares finansējuma pieaugumu, veicinot medicīnas iestāžu attīstību un pakalpojumu klāsta paplašināšanu, tai skaitā rehabilitācijas.
•    Sekmēsim veselības aprūpes nodrošināšanu iespējami tuvu dzīvesvietai.
•    Stiprināsim ģimenes ārstu prakses.
Tautsaimniecības attīstība
•    Nodrošināsim sabalansētu, videi draudzīgas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozaru attīstību, atbalstīsim zinātni un izglītību, lai panāktu vietējās produkcijas ar augstu pievienoto vērtību ražošanu un patēriņa pieaugumu. Paplašināsim atbalstu mazajiem un vidējiem vietējiem ražotājiem.
•    Iestāsimies par PVN likmes samazināšanu pirmās nepieciešamības pārtikas precēm un medikamentiem.
•    Atjaunosim speciālos nodokļu režīmus mazās uzņēmējdarbības atbalstam.
•    Lai veicinātu pašvaldību iedzīvotāju labklājību un pieejamo pakalpojumu klāstu, atjaunosim pašvaldībās iemaksājamo iedzīvotāju ienākumu nodokļa daļu līdz 80%.
•    Pārskatīsim muitas iekasēto maksājumu apjomu ES kopējā budžetā.
•    Stiprināsim reģionu attīstību un sekmēsim uzņēmējdarbības attīstību visā valsts teritorijā.
•    Izvērtēsim un pārskatīsim administratīvi teritoriālo reformu.
•    Atbalstīsim jaunuzņēmumus. Sekmēsim zinātnes, publiskā un privātā sektora sadarbību.
•    Veidosim vienotu, sasvstarpēji saistītu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas attīstību.
Izglītība, zinātne, kultūra un sports
•    Īstenosim par izglītības politiku, lai tās mērķi un uzdevumi būtu pēctecīgi izpildīti pirmsskolā, skolā, augstskolā, mūžizglītībā.
•    Nodrošināsim kvalitatīvus mācību resursus mācību satura apguvei.
•    Stiprināsim skolu tīklu, kas atbilst skolēnu vajadzībām un nodrošina kvalitatīvu un pieejamu izglītību.
•    Sadarbībā ar LIZDA izstrādāsim pedagogu atalgojuma modeli, kas stimulē pedagogus sasniegt sabiedrības novērtētu rezultātu.
•    Pakāpeniski nodrošināsim skolēnu brīvpusdienas vispārējās izglītības iestādēs.
•    Arodizglītībā radīsim iespējas apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas prasmes.
•    Īstenosim augstākās izglītības un zinātnes finansējuma palielinājumu.
•    Veicināsim latviešu valodas, latviskās kultūras un tradīciju, mākslas un radošo nozaru attīstību.
•    Sekmēsim kultūrizglītības stiprināšanu un kultūras mantojuma saglabāšanu.
•    Veicināsim sabiedrības saliedētību.
•    Veicināsim privāto un publisko partnerību iesaistīties daudzveidīgu veselīga dzīvesveida veicināšanā un sporta aktivitāšu pieejamībā.

Būsim saimnieki savā zemē!