«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Mēs vēlamies panākt, lai Mēs visi gribētu dzīvot Bauskas novadā un mums visiem klātos labi!

Raudzīsimies, lai pieņemtie lēmumi kalpotu sabiedrības interesēm, izskaidrosim pieņemto

lēmumu lietderību. Nepieļausim nepamatotu darbavietu izveidi, raudzīsim, lai pašvaldības iestāžu   strukturālās izmaiņas būtu racionālas. Nepieļausim nepamatotu komunālo maksu celšanu. Nodrošināsim uzsākto projektu darbu izpildes kvalitātes kontroli. Iestāsimies par nekustamā īpašuma nodokļa nepalielināšanu mājoklim turpmākos četrus gadus. Taupīsim budžetu- projektu realizācijai, maksimāli izmantosim Eiropas Savienības finansējumu, aizņēmumus valsts kasē. Konkretizēsim amatpersonas, kuras atbild par pašvaldības funkcijām Bauskā. Izveidosim vienotu norēķinu centru Bauskā.

 Nodrošināsim sociālo palīdzību trūkumā un īslaicīgās grūtībās nonākušajiem, bet ne sliņķiem. Uzlabosim sniegtā pakalpojuma kvalitāti pansionātā Derpele. Labprāt atbalstīsim jaunu sociālo pakalpojumu ieviešanu trūcīgām personām, mazturīgiem pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm. Centīsimies palielināt pašvaldības piešķirto pabalstu bērnam piedzimstot. Atjaunosim pašvaldības dzīvojamo fondu, atsevišķu sociālo grupu izmitināšanai, uzlabosim esošā pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanas kvalitāti. Centīsimies nodrošināt aprūpi mājās ne tikai vientuļajiem pensionāriem. Nodrošināsim ar brīvpusdienām visus bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs. Drošības nolūkos uzstādīsim  video novērošanas iekārtas publiskās vietās, izglītības iestādēs.

Saglabāsim esošās skolas. Rūpēsimies, lai visiem novada bērniem būtu iespējas iegūt konkurētspējīgu izglītību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. pilnveidosim skolēnu pārvadājumus, nodrošināsim vienlīdzīgas iespējas lauku un pilsētas bērniem apgūt profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas, uzlabosim mācību iestāžu materiāli tehnisko bāzi, nodrošināsim drošu vidi mācību iestādēs.

Atbalstīsim SIA Bauskas slimnīca darbību: piesaistot jaunus speciālistus, atbalstot jaunu medicīnas iekārtu iegādi, paplašināsim iedzīvotājiem sniegto veselības pakalpojumu klāstu.  Saglabāsim bezmaksas zobārstniecības pakalpojumus bērniem. Atbalstīsim aktivitātes, kas sekmēs saturīgu brīvā laika pavadīšanu un veselīgu dzīvesveidu. Veicināsim ģimenes ārstu prakšu darbību, īpaši ārpus Bauskas pilsētas. 

Finansēsim sabiedrībai interesantus kultūras pasākumus, korus, tautas deju kolektīvus, daiļamata meistarus, nevalstiskās organizācijas, īpaši pievērsīsim uzmanību jaunās paaudzes talantu pilnveides iespējām, radīsim vienlīdzīgas iespējas izpausties un piekļūt kultūras pasākumiem lauku iedzīvotājiem. Atbalstīsim jaunatnes lietu speciālista iniciatīvas iesaistīt jaunatni lietderīgos pasākumos.  Nostiprināsim esošo sporta namu materiāli tehnisko bāzi, radīsim iespēju līdzvērtīgi sportot arī lauku,  Finansiāli atbalstīsim labākos sportistus. Atbalstīsim tautas un invalīdu sportu.

 Atjaunosim ielu segumus, ierīkosim un rekonstruēsim apgaismojumu, lielāku vērību pievērsīsim ceļu segumiem laukos.  Ietekmēsim valsts ceļu uzturētājus savu darbu pildīt kvalitatīvi. Sadarbojoties ar daudzdzīvokļu māju īpašniekiem līdzfinansēsim iekšpagalmu labiekārtošanu Bauskā un novada ciematos, izbūvēsim gājēju un velosipēdu celiņus. Atbalstīsim iedzīvotājiem svarīgu kultūras, sporta objektu celtniecību. Aktualizēsim industriāli tehnoloģiskā parka izveidi lidlauka teritorijā. Līdzfinansēsim māju fasāžu, jumtu atjaunošanas darbus Bauskas vecpilsētā. Atbalstīsim sabiedriski nozīmīgu objektu celtniecību novadā – peldbaseinu, multifunkcionālu sporta halli Bauskā, sporta halli Vecsaulē, bibliotēku.

Piemērosim nodokļu atlaides uzņēmējiem, kuri rada jaunas darbavietas. Sekmēsim jauniešu, skolnieku nodarbinātību, īpaši skolas brīvlaikā.

Ar LSDSP kandidātiem Bauskā var iepazīties šeit: LSDSP kandidāti Bauskā