«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Esam pārliecināti, ka ģimene ir stipras sabiedrības pamats, tāpēc mūsu komandas mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu novada attīstību, kas nodrošinātu cilvēkiem kvalitatīvu dzīves telpu- ģimenisku un sakoptu vidi, kvalitatīvu izglītību un brīvā laika pavadīšanas iespējas, drošību un sabiedriskā transporta pieejamību.

Mūsu uzdevums ir aktīvi veicināt ekonomisko attīstību Olaines novadā, pašvaldības darbā, nodrošinot atklātību, ievērojot godīgu un taisnīgu attieksmi pret novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

Sociālā sfēra, sabiedriskā kārtība un drošība

Turpināsim paplašināt sociālās aprūpes pakalpojumus.

Saglabāsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaides ģimenēm ar bērniem, vientuļajiem pensionāriem u.c. iedzīvotāju grupām.

Ieviesīsim papildus nekustamā īpašuma nodokļa atlaides dzīvokļu īpašniekiem, kuru mājas atrodas uz privātas zemes, tādā veidā kompensējot palielinātos maksājumus par zemes nomu.

Nodrošināsim atlaides sabiedriskajā transportā pensionāriem (trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un vecākiem par 75 gadiem).

Palielināsim dzīvokļu un medicīnas pabalstus.

Veiksim pansionāta ēkas Zeiferta ielā 8 renovāciju.

Lai uzlabotu sabiedrisko kārtību un drošību, pastiprināsim pašvaldības policijas patruļu skaitu naktīs, uzstādīsim papildus video novērošanas kameras.

Izglītība, kultūra, sports

Pabeigsim Jaunolaines sporta zāles būvniecību.

Renovēsim Jaunolaines pagasta pārvaldes un Jaunolaines kultūras nama ēku.

Uzsāksim daudzfunkcionāla centra projektēšanu un būvniecību Olainē, lai nodrošinātu ar mūsdienu prasībām atbilstošām telpām bibliotēku, Olaines Mūzikas un mākslas skolu un izveidotu tehniskās jaunrades namu.

Veiksim ēkas Veselības ielā 7 renovāciju un izveidosim jaunas pirmskolas izglītības grupas, lai nodrošinātu vietu bērnudārzā visiem bērniem no 1,5 gadu vecuma. 

Lai nodrošinātu mūsdienīgu, kvalitatīvu izglītību, turpināsim:

 - atbalstīt izglītības iestāžu sakārtošanas un attīstības projektus;

 - nodrošināt bezmaksas transportu skolēnu nokļūšanai uz izglītības iestādēm;

 - piešķirt pašvaldības stipendijas sekmīgākajiem vidusskolēniem;

 - līdzfinansēt bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs;

 - katram skolēnam vienu reizi mācību gada laikā apmaksāt mācību ekskursijas transporta izdevumus;

 - bezmaksas nodrošināt visu mācību darbam nepieciešamo grāmatu un darba burtnīcu iegādi.

Lai veicinātu labāko pedagogu piesaisti novada izglītības iestādēm, līdzfinansēsim pedagogu veselības apdrošināšanas izmaksas.

Lai veicinātu lietderīga, attīstoša un sociāli aktīva brīvā laika pavadīšanu, turpināsim:

 - attīstīt jauniešu centra "Popkorns" infrastruktūru un pakalpojumus; 

 - uzturēt un attīstīt bērnu un āra trenažieru laukumus (t.sk. pabeigsim Olaines Mežaparka bērnu rotaļu pilsētiņas būvniecību);

 - labiekārtot novada aktīvās atpūtas vietas pie ūdens; 

 - attīstīt gājēju-veloceliņu tīklu (Jaunolaine-Lubauši, Olaine-Ezītis-Pēternieki);

 - veicināt jauniešu nodarbinātību vasaras brīvlaikā;

 - finansiāli atbalstīt kvalitatīvu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu;

 - finansiāli atbalstīt bērnu un amatieru mākslas un sporta kolektīvus;

 - uzcelsim Jāņupes saieta namu.

Veicināsim Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžas infrastruktūras un pakalpojumu attīstību.

Turpināsim attīstīt sporta infrastruktūru.

Dzīvokļu un komunālā saimniecība, vide, transports

Turpināsim atbalstīt dzīvojamā fonda saglabāšanu un attīstību:

- finansējums ēku energoaudita un būvprojekta izstrādei 100% apmērā, kredīta procentu kompensācija;

- nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 90% apmērā renovētām mājām;

- iekšpagalmu rekonstrukcija;

- jauno daudzdzīvokļu māju būvniecības veicināšana;

Lai nepalielinātu iedzīvotāju izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem un apkuri, turpināsim uzlabot pārvaldību un, piesaistot ES finansējumu, veiksim veco siltumtrašu nomaiņu, tādā veidā samazinot siltuma zudumus.

Līdzfinansēsim dārzkopības sabiedrību un jauno ciematu infrastruktūras sakārtošanu.

Piesaistot ES finansējumu, turpināsim ūdenssaimniecības attīstību novada ciemos (Pārolaine, Stūnīši, Lubauši, Medemciems).

Turpināsim pašvaldības ceļu rekonstrukcijas programmu.

Lai radītu jaunas darbavietas, rūpēsimies par infrastruktūru esošajās un jaunajās rūpnieciskajās teritorijās un turpināsim darbu pie investīciju piesaistes novadam.

Veicināsim papildus sabiedriskā transporta kursēšanas maršrutu ieviešanu (t.sk. Medemciems, Gaismas, Lubauši, Jāņupe).

Panāksim valsts finansējuma piešķiršanu bīstamo šķidro atkritumu izgāztuves 2. kārtas realizācijai.

Jūsu uzticība LSDSP darbam ļaus arī turpmāk mums visiem strādāt novada labā!

AR LSDSP kandidātiem Olainē iespējams iepazīties šeit: LSDSP Kandidāti Olainē