«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija (LSDSP) par prioritāti izvirza ikviena sabiedrības locekļa intereses, stingri iestājoties par taisnīguma un vienlīdzības principu ievērošanu sociālo mazaizsargātāko personu tiesību ievērošanā, kā arī uzsvaru liek uz ekonomisko problēmu kopīgu risināšanu pašvaldībā, tādejādi radot drošības garantu ikvienam novada iedzīvotājam. Laikā, kad valdība krīzi ir pasludinājusi par pārvarētu, LSDSP Preiļu novada deputātu kandidāti, kuri ikdienā joprojām redz krīzes radītās sekas novadā, neskatoties uz Latvijas valdības uzliktajiem ekonomiskajiem apstākļiem un pašvaldības ierobežotajiem finanšu resursiem, apņemas godprātīgi strādāt, par Preiļu novada attīstības prioritāti izvirzot materiāli nodrošinātu, sociāli aizsargātu, izglītotu un kulturālu mūsu novada iedzīvotāju. 

Izvirzītā mērķa sasniegšanai, Preiļu novada pašvaldības LSDSP deputātu kandidāti, savu darbību virzīs:

• Lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem maksājumu samazināšanu par komunālajiem pakalpojumiem.

• Lai nodrošinātu savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu).

• Lai gādātu par savas pašvaldības iedzīvotāju izglītības ieguvi pēc iespējas tuvāk viņa dzīves vietai. 

• Lai atbalstītu godīgu konkurenci vispārējās izglītības un profesionālās izglītības nodrošināšanā pašvaldībā.

• Lai rūpētos par kultūru un sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību pašvaldībā.

• Lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību pašvaldībā, kā arī, lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un iespēju nodarboties ar sportu.

• Lai nodrošinātu pastāvīgu pašvaldības atbalstu jaunajām ģimenēm, ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu ģimenēm, audžu ģimenēm, ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām.

• Lai atbalstītu iedzīvotāju idejas un uzsākto uzņēmējdarbību.

• Lai atbalstītu pašvaldībā dzīvojošās jaunatnes dažādu iniciatīvu idejas un projektus.

• Lai palielinātu pašvaldībā dzīvojošās sabiedrības uzticību deputāta darbam un pašvaldības domei.

• Lai atbalstītu pašvaldības sabiedrības iesaistīšanos būtisku jautājumu apspriešanā un to risinājumu izstrādē, nodrošinot atklātu un konstruktīvu sociālo dialogu ar pašvaldības deputātiem.

Ar LSDSP kandidātiem Preiļos var iepazīties šeit: LSDSP kandidāti Preiļos.