«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Mēs piedalāmies Saldus novada domes vēlēšanās ar Latvijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas pamatnostādnēm un par savas darbības galvenajiem uzdevumiem uzskatām Saldus novada ekonomiski attīstītas, sociāli taisnīgas vides veidošanu visā novada teritorijā.

Iestājamies par patstāvīgas pārvaldes izveidi Saldus pilsētā, kā arī patstāvīgas pārvaldes izveidi katrā pagasta teritoriālā vienībā. Saldus novada pašvaldības struktūras un darbības modelis jāpilnveido, nodrošinot efektīvu, mūsdienīgu pašvaldības pārvaldi, ievērojot demokrātijas un decentralizācijas principus. Saimniecisko jautājumu risināšanu uzticēsim pārvaldēm. Veicināsim mazo lauku centru saglabāšanu. Izstrādājot kārtību par nodokļu vai nodevu atlaidēm, atbalstīsim mazo un vidējo uzņēmumu attīstību gan laukos, gan pilsētā, jo tie ir galvenie darba vietu nodrošinātāji. Izvērtēsim iespējas likumos paredzētos gadījumos deleģēt pašvaldības funkcijas un uzdevumus veikt biedrībām/komersantiem, kuru specializācija, nodarbošanās un darbības mērķi ir atbilstoši deleģējamā uzdevuma veikšanai.                                       

Veicināsim novada iedzīvotāju iesaistīšanos pašvaldības pārvaldē, noskaidrojot iedzīvotāju intereses/viedokļus/priekšlikumus, rīkojot aptaujas, veicot anketēšanu, rosinot uz diskusiju par iedzīvotāju iniciētiem jautājumiem. Pajautāsim iedzīvotāju viedokli par pašvaldības veicamo uzdevumu prioritātēm. Uzklausīsim iedzīvotāju viedokli novada budžeta līdzekļu lietderīgākā izmantošanā un izdevumu plānošanā. 

Jauno ģimeņu atbalstam un jauno speciālistu piesaistei, apņemamies izstrādāt dzīvojamā fonda sakārtošanas programmu un sadarbībā ar uzņēmējiem un investoriem, veidot jaunu dzīvokļu celtniecības programmu. Sniegsim atbalstu dzīvokļu īpašnieku biedrībām ēku apsaimniekošanas jautājumos. Turpināsim finansiāli atbalstīt daudzdzīvokļu ēku siltināšanas un energoefektivitātes celšanas projektus.              

Stiprināsim sabiedrisko kārtību un drošību, it īpaši pagastu teritorijās, lai katrs iedzīvotājs varētu saņemt pašvaldības policijas palīdzību tuvāk savai dzīvesvietai, kā arī pašvaldības policija būs ikdienas palīgs pagastu pārvaldēm sabiedriskās kārtības uzturēšanā un sadzīvisko jautājumu kārtošanā. Turpināsim pilnveidot sadarbību ar Valsts policiju, ugunsdrošības un glābšanas dienestu un Zemessardzi kārtības un drošības jautājumos.

Sniegsim atbalstu sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, pilnveidojot sociālo palīdzību veidus un sociālo pakalpojumu klāstu. Strādāsim, lai nodrošināsim bērnu tiesību aizsardzību, veselīgu dzīvesveidu un aizsardzību pret vardarbību.

Pārskatīsim novada izglītības attīstības koncepciju, mazinot konkurenci starp novada skolām. Paredzēsim  pirmsskolas, sākumskolas un pamatizglītības iegūšanu iespējami tuvāk dzīves vietai. Lielāku vērību pievērsīsim profesionālās izglītības iegūšanai vidusskolās. Iestāsimies par speciālo pirmsskolas un pamatizglītības iestāžu saglabāšanu ar Valsts finansējumu. Veicināsim darbaspējīgo iedzīvotāju iesaisti darba tirgū, sadarbojoties ar institūcijām, kuras veic pieaugušo mūžizglītības apmācību un tautsaimniecībai nepieciešamo specialitāšu pilnveides apmācību.

Turpināsim finansiāli atbalstīt kultūras, sporta un nevalstisko organizāciju iniciētās aktivitātes. Veicināsim saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Atbalstīsim Saldus kultūras centra un stadiona rekonstrukcijas projektus un realizāciju. Uzlabosim sadarbību ar Sporta veidu federācijām materiāli tehnisko bāžu un šo sporta veidu attīstībā.

Novada kvalitatīvs ceļu un ielu tīkls ir viens no tautsaimniecības attīstības pamatiem, tādēļ paredzēsim līdzfinansējumu Saldus novada ceļu fondā  ielu un ceļu uzturēšanai kā arī to attīstībai. 

Saldus novada attīstībā vadīsimies pēc izstrādātiem attīstības plāniem un projektiem, vēlreiz izvērtējot to efektivitāti un lietderību.  

Vēlētāj, ar Jūsu atbalstu mēs to paveiksim!

AR LSDSP kandidātiem Saldum var iepazīties šeit: LSDSP kandidāti Saldū.