«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

1. Nodrošināt kvalitatīvu, savlaicīgu sociālo problēmu risinājumu Rīgas iedzīvotājiem:

a. ar pietiekošiem cilvēkresursiem un citiem resursiem; 

b. risinot vientuļo cilvēku  problēmas, iesaistīt  citas iestādes – veselības aprūpes, tiesībsargājošās, NVO, pašvaldības departamentus;

c. brīvbiļešu līdzekļus novirzīt citu maksājumu segšanai;

d. ieviest individualizētu apvienotu sociālo maksājumu karti ( vai izmantot rīdzinieka karti) īpašam kontingentam. 

2. Attīstīt un atbalstīt pašvaldības uzņēmumos saglabāt darbavietas, neļaujot veikt darba vietu  likvidēšanu: atbalstīt darbinieku pārkvalifikāciju vai pārcelšanu uz brīvajām vietām:

a. noslēgt funkcionējošus Kolektīvos līgumus visos pašvaldības uzņēmumos;

b. Veicināt pašvaldības uzņēmumu sadarbību ar profesionālajam vidusskolām , dodot iespēju apgūt praksi  studentiem attiecīgajā specialitātē;

3. Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rīgas pilsētas ārstniecības iestādēs:

a. salabot piebraucamos ceļus, trotuārus pie veselības aprūpes iestādēm, izveidot bezmaksas īslaicīgās (3 stundu)  stāvvietas pie tām;

b. nodrošināt  ārstniecības iestāžu ēku  renovāciju;

c. nodrošināt ērtu pakalpojuma pieejamību, sākot no saziņas  iespējām gan ar attiecīgo  speciālistu, gan ar administrāciju; 

d. pašvaldības ārstniecības iestāžu  vadītājus iecelt ar  atbilstošu izglītību nozarē; 

e. veicināt pašvaldības uzņēmumu vadītāju atbildību un atbalstu darbinieku veselības uzlabojošajiem pasākumiem, veselības apdrošināšanu, iespējām apmeklēt veselības aprūpes speciālistus darba laikā, dodot brīvas stundas;

4. Kopā ar izglītības  iestādēm identificēt bērnus un pusaudžus ar tieksmēm uz atkarību, uz neadekvātu uzvedību , organizēt tiem piemērotu palīdzību kopā ar  ārstniecības personām un NVO. Sadarboties ar policiju  par narkotisko vielu izplatītāju darbības ierobežošanu.

5. Organizēt pansijas, sociālā atbalsta dienas centrus . Radīt specializētas darbnīcas personām ar garīga rakstura  traucējumiem, kur,  bez speciālā profesionāļa palīdzības,  arī paši varēs viens otram palīdzēt apgūt praktiskās iemaņas.

6. Attīstīt un modernizēt atbalsta centrus jauniešiem no sociālā riska.

7. Gādāt par ārstniecības , izglītības un sociālo  darbinieku veselības apdrošināšanu.