«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Mūsu mērķis - panākt, lai ikviens varētu lepoties ar Rīgu - Latvijas galvaspilsētu, lai tā būtu galvaspilsēta valstīm ap Baltijas jūru. Sociālo problēmu un infrastruktūras risinājumi ir svarīgi, bet pašreizējo risinājumu neprofesionālā pieeja un zemā kvalitāte ir degradējusi labos nodomus.

LSDSP, balstoties uz patriotiskām sociāldemokrātiskām idejām, rīkosies atbilstoši savām tradicionālajām pamatvērtībām, pretstatā pašreiz Rīgā valdošai savienībai, kurai ir saistošs sadarbības līgums ar agresīvas kaimiņvalsts valdošo partiju, kurai ir EP deputāts, kurš realizē kaimiņvalsts interesēm atbilstošu politiku. LSDSP pieturas pie viedokļa, ka ar kaimiņvalstīm jāuztur cieņas pilnas attiecības, kuras balstītas uz uzticību un katrai valstij ir tiesības uz savu interešu aizstāvību, arī tādai mazai valstij, kā Latvija.

LSDSP atbalsta mazos un vidējos uzņēmējus, jo ar viņu veiksmīgu darbību palielināsies iespēja atbalstīt daudzbērnu ģimenes, invalīdus, pensionārus un maznodrošinātos, kā arī piesaistīt darba vietas jauniešiem.

Maksājumi ziemā, dzen daudzas ģimenes parādos. Rīdziniekus uztrauc kā samaksāt par vienīgo nekustamo īpašumu, par veselības aprūpi, apsaimniekošanu, elektroenerģiju, apkuri, ūdeni, īri. Pakalpojumu centralizācija ir smagnēja un nedod jautājumu ātru risinājumu. Izveidojies pārāk liels administratīvais aparāts, un ‘’augšās ‘’ nezin, kas notiek ‘’apakšās’’. Tādēļ nodrošināsim efektīvu un objektīvu pārvaldību RD kapitālsabiedrībās. Veiksim funkcionālo auditu, lai atteiktos no nevajadzīgām vai dublējošām funkcijām.

Rīgas domes pārziņā esošo pakalpojumu sniedzēju tarifu nepamatota celšana netiks pieļauta. A/S ”Rīgas siltuma‘’ peļņa būs ieguldīta infrastruktūras uzlabošanai , lai novērstu siltuma zudumus – netiktu sildīta zeme. Sakārtosim Rīgas namu apsaimniekošanas funkcijas un atbildību atbilstoši iedzīvotāju interesēm.

Rīdzinieku veselības labā pilnveidosim degradēto vidi, tās kvalitāti, jo tā tieši ietekmē cilvēka veselību. Sakārtosim atkritumu izvešanu. Pašvaldības kapitālsabiedrībās panāksim funkcionējošus Koplīguma nosacījumus, kas saistīti ar darbinieku veselību veicinošiem pasākumiem, ar drošu darba vidi. Lai motivētu darbiniekus strādāt pašvaldības ārstniecības , izglītības un sociālajās iestādēs nodrošināsim tos ar veselības apdrošināšanas polisēm. Atbalstīsim senioru fizisko aktivitāšu klubus.

Salabosim piebraucamos ceļus un trotuārus pie Rīgas veselības aprūpes iestādēm. Veiksim ārstniecības ēku renovācijas darbus. Labām skolām jābūt visā pilsētā. Bērniem būs atbilstošas mācību grāmatas un mācību līdzekļi, uzsvaru liekot uz patriotisko audzināšanu. Atbalstīsim bērnu sportu un fiziskās, kultūras un izglītības centrus, kas piedāvās plašas programmas jauniešu un bērnu intelekta attīstībai. Iesaistīsim Latvijā darbojošās nevalstiskās organizācijas kultūras, mākslas un zinātnes popularizēšanā, taisnīguma un solidaritātes ideju atbalstīšanā. Nepieļausim vietu trūkumu pirmsskolas iestādēs.

Atbalstīsim prakses un darbavietas jauniešiem.

LSDSP iestājas par Latvijai tradicionālas kultūrvides saglabāšanu. Kultūras iestāžu pieejamības uzlabošanai un kvalitatīvai atpūtai nepieciešami motivēti kultūras darbinieki, kuri profesionāli un atbildīgi organizētu vietējas un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumus. Atbalstīsim darbinieku rotācijas principu, pieredzes apmaiņas braucienus un citus stimulus. Atbalstīsim talantīgus māksliniekus. Nodrošināsim kvalitatīvu Mežaparka estrādes pārbūvi.

Nodrošināsim sociālo palīdzību un drošību pilsētā katram pilsētas iedzīvotājam ātri un profesionāli , it sevišķi bērniem un senioriem. Lai jaunās ģimenes piesaistītu pilsētai, paplašināsim to personu loku, kas var pretendēt uz pašvaldības palīdzību mājokļa jautājuma risināšanā. Neapzinātajos pašvaldības nekustamos īpašumos veiksim kapitālo remontu un izīrēsim dzīvokļus tiem, kam tie ir nepieciešami. Nepieļausim , ka budžeta līdzekļi nepamatoti tiek izmantoti neapdzīvotu dzīvojamo platību izdevumu segšanai. Atbalstīsim daudzbērnu ģimenes ar pabalstiem, transporta nomu, atvieglojumiem bērnu izglītošanā, veselības veicināšanā un dažādu interešu attīstībā. LSDSP veidos efektīvāku un pieejamāku pilsētas transporta sistēmu.

Nesaudzīgi apkarosim narkomānijas izplatīšanos. Panāksim efektīvu profilakses darbu pret jebkuru jauniešu atkarību, t.sk. piesaistot nevalstiskās sabiedriskās organizācijas.

Mēs ticam, ka varēsim lepoties ar mūsu Rīgu!