«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!»

/Rainis/

Skolās būtiski palielināt patriotiskās audzināšanas nozīmi un nodrošināt to ar vispusīgu atbalstu. 

Risinot skolotāju atalgojuma jautājumu, pirmām kārtām palielināt atalgojumu par ārpusklases darbu ar patriotisku novirzienu.” (īstenojot Latvijas politiski represēto apvienības 14.konferences (2002.g.) rekomendāciju.) 

Audzināšanas un profesionālās orientācijas uzdevumu risināšanai organizēt Latvijā darbojošos nevalstisko organizāciju (NVO), arodbiedrību, profesionālo organizāciju, kultūras biedrības un iedzīvotāju apvienību sadarbību ar skolām. Iesaistīt NVO kultūras, mākslas un zinātnes popularizēšanā, taisnīguma un solidaritātes ideju atbalstīšanā, filozofijas pamatu un zinātniskās ētikas apgūšanā.

Sadarbībā ar augstskolām un pētniekiem humanitāro un sociālo zinātņu jomā izveidot un finansēt seminārus, diskusijas un pētniecības projektus skolotāju izglītošanai sociālo un humanitāro zinātņu jomā. Sevišķu uzmanību pievērst Latvijas vēstures un kultūras, filozofijas pamatu, ētikas, patriotiskās audzināšanas problēmu pētīšanai un atbilstošas mācību metodikas pilnveidošanai. Atbalstīt “Filozofijas pamatu” un “Zinātniskās ētikas” un citu līdzīgas ievirzes kursu apgūšanas iespējas visos izglītības līmeņos un veidos, ieskaitot augstāko. Gatavot mācību metodiskos līdzekļus “Filozofijas pamatu” kursa (iekļaujot tajā zinātnisko ētiku) un līdzīgu patriotiskas ievirzes kursu ieviešanai izglītībā skolās.  

Jaunsardzes, Zemessardzes un tās atbalstošo organizāciju un struktūru darbību saskaņot ar Latvijas vēstures, “Filozofijas pamatu”, sociālo zinību mācīšanas mērķiem un patriotisma veidošanas uzdevumiem.

Veidot pašvaldības pasūtījumus pedagoģijā, audzināšanas darbā noderīgu mākslas darbu (filmu, grāmatu, tēlotājas mākslas un mūzikas) ar patriotisku ievirzi radīšanai.